Hem

SDLAirport

Knapp för att fälla ut menyn Knapp för att fälla ut sök
In English

Händelserapportering

Händelserapportering skall ske för att säkerställa att händelser och avvikelser som sker på flygplatsen utreds och åtgärdas, så att de inte händer igen.

Propeller

För att lokalisera fel och brister i vår verksamhet och våra arbetsrutiner så är vi tacksamma för alla avvikelser som rapporteras in till oss. Detta för att hålla en hög nivå på flygsäkerhet och allt annat som berör flygplatsen i stort.


Händelserapport ska läm­nas när:

  • Avvikelser från, för flyg­plat­sen och verk­sam­he­ten, beskrivna ruti­ner och procedurer
  • Hän­del­ser som hade kun­nat leda till till­bud med säkerhetspåverkan
  • Bris­ter i system och anläggningar på flygplatsen
  • Have­rier, tillbud och inci­den­ter
  • Före­komst av vilt och fågel på flygplatsområdet
  • Hän­delse som med­fört eller som skulle kun­nat leda till stör­ningar och/eller påverka flygsäkerheten.
  • Ska­dor på flyg­plan, bygg­na­der och på anläggningen.
  • Olycks­fall vid/på flygplatsen.

Lämna din händelserapport här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Kontakt flygplatsen

Ingvar Sandquist, Flygsäkerhetskoordinator och räddningstjänstansvarig

Ingvar Sandquist

Verksamhetsansvarig

Skicka ett mail till Ingvar