Hem

SDLAirport

Knapp för att fälla ut menyn Knapp för att fälla ut sök
In English

Inbjudan till skriftligt samråd avseende nytt miljötillstånd för Sundsvall-Timrå Airport

14 maj 2019

Inbjudan till samråd


Midlanda Flygplats AB inbjuder till avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken med anledning av planerad tillståndsansökan för Sundsvall-Timrå Airport. Verksamheten är belägen i Timrå kommun på fastigheterna Norrberge 1:112 och Norrberge 1:74.

Midlanda Flygplats AB har för avsikt att under 2019, till mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt, lämna in en ansökan om ett nytt tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för befintlig och en något förändrad verksamhet vid Sundsvall-Timrå Airport.

Ansökan avser befintlig och något förändrad verksamhet. Midlanda Flygplats AB avser söka tillstånd för 22 000 flygrörelser per år, varav 18 280 rörelser i tung trafik. Den sökta verksamheten omfattar också med flygplatsen förknippade verksamheter såsom drivmedelsanläggning, brandövningsplats, hangarverksamhet samt panncentral och avloppsreningsverk. Omfattningen av den sökta verksamheten är mindre än den idag tillståndsgivna verksamheten om 48 000 flygrörelser.


Syftet med ansökan är dels att flygplatsen ska få ett modernt tillstånd enligt miljöbalken och dels att få tydligare och för verksamheten mer anpassade villkor.


Verksamhetens huvudsakliga miljöpåverkan utgörs av buller samt utsläpp till luft och vatten.


Ni erbjuds härmed till skriftligt samråd enligt miljöbalken angående ovan nämnd ansökan. Vi önskar era skriftliga synpunkter per e-post senast den 17 juni 2019.


Eftersom verksamheten utgör en sådan verksamhet som bedöms ha betydande miljöpåverkan är detta samråd ett avgränsningssamråd. Något undersökningssamråd har inte skett och avses inte heller hållas.

Ni är välkomna att kontakta oss om ni har några frågor med anledning av samrådet eller önskan om utskick av samrådsunderlag.

Kontaktperson: Petra Schwartz  070-260 40 49, petra.schwartz@sdlairport.se

 

VÄLKOMMEN MED DINA FRÅGOR ELLER SYNPUNKTER! 
Kontakt

Frank Olofsson

Flygplatschef

Telefon: 072-17 09 502

Visa månad